"Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Παραφυσική, ανεξήγητα φαινόμενα.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 7 επισκέπτες

 

"Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Αύγουστος 28th, 2012, 5:11 am

"Μήπως δέν φοβάμαι τήν ενδεχόμενη τυρανία μιάς παγκοσμίου
κυβερνήσεως; βέβαια φοβάμαι.πιστεύω πώς θά έλθει καί μάλιστα
μέ επικίνδυνη μορφή"-(Άλμπερτ Α`ι`νστάιν)
-------------------------------------------------------------
1-Σκοπός τού πονήματος είναι νά καταφανεί ότι κάποιες δυνάμεις εργάζονται αφανώς
γιά νά σβηστούν πανάρχαιες μνήμες τής ιστορίας τής ανθρωπότητας.
σέ αυτές τίς μνήμες όμως είναι κρυπτογραφημένη,μέσω τής Ανακύκλισης τών γεγονότων
όπως θά φανεί, καί ή πορεία πρός τό μέλλον.
Ή επιβεβαίωση από τούς γεωλόγους ότι ό Κατακλυσμός έγινε 9500 χρόνια,πρίν από τήν
εποχή πού έζησε ό Πλάτων,προσδίδει μία ιδιαιτέραν αξία στίς πληροφορίες τού πλάτωνος
,τίς οποίες μάς έφερε από τό Αιγυπτιακό ιερατείο τής Μέμφιδος,όταν άφησε ημιτελές τό
βιβλίο τών αφηγήσεων τού ΚΡΙΤΙΑ,καί μετέβη ό ίδιος στήν αίγυπτο,γιά νά μάς μεταφέρει
από εκεί τίς αυθεντικές του πληροφορείες μέ τό βιβλίον του ΤΙΜΑΙΟΣ,τό οποίο διεσώθη
άρτιο μέχρι τίς ημέρες μας.
τό αξιοσημείωτο τώρα είναι ότι ό ΠΛΑΤΩΝ αναφερόμενος είς τό τέλος τής πρό τού
κατακλυσμού περιόδου τής ανθρωπότητας,ομιλεί γιά γεγονότα απολύτως όμοια μέ αυτά τά
οποία καταγράφει ό ΔΑΝΙΗΛ νά επισυμβούν μέ τό τέταρτον "ΘΗΡΙΟΝ" τής προφητείας του
καί επικυρώνει επικουρικώς ή "Αποκάλυψις"

2-προχωρόντες θά κάνουμε μιά παραλληλία τού ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΎ τού ΔΕΥΚΑΛΊΩΝΟΣ μέ τόν
ΚΤΑΚΛΥΣΜΟ τής Γένεσις στήν ΠΔ.
"Καί ούκ έστε έτι ύδωρ,ώστε εξαλείψαι πάσαν σάρκα"
υπάρχει όμως εδώ ένα ερώτημα:"γιατί άραγε μέσα στήν λεπτομερέστερην περιγραφή τού
ΜΩΥΣΕΩΣ περί τού κατακλυσμού,δέν γίνεται λόγος διά τόν καταποντισμό τής Ατλαντίδας
στόν Ατλαντικό ωκεανό ή τής Λουμερίας είς τόν ειρηνικό ωκεανό;"
Άποψις είναι ότι ό ΜΩΥΣΗΣ εγνώριζε πολλά περισσότερα περί τού κατακλυσμού,από εκείνα
τά οποία έφερε μαζί του από τήν αίγυπτο στήν Ελλάδα ό ΠΛΑΤΩΝ,όταν τό ελληνικό
"δαιμόνιο" τόν παρεκίνησε νά μεταβή ό ίδιος στήν αίγυπτο,μή αρκούμενος στίς αφηγήσεις
τού ΚΡΙΤΙΑ γιά ένα τόσον συνταρακτικόν θέμα,τίς οποίες κατείχε γραπτώς από τόν παππούν
του,στόν οποίο από χέρι σέ χέρι είχαν φθάσει οί αφηγήσεις τού ΣΟΛΩΝΟΣ τού Αθηναίου,πού
έζησε 250 χρόνια πρίν από τόν ΠΛΑΤΩΝΑ.
Οί απαντήσεις τών θεολόγων στό ερώτημα αυτό είναι γενικώς ότι "ό ΜΩΥΣΗΣ έγραψε όσα έξ
αποκαλύψεως τού επέτρεψε ό ΘΕΟΣ νά γράψει καί όχι έξ ιδίας του πρωτοβουλίας",τόσα δηλ.
τού επέτρεψε ό θεός νά γράψει,τόσα έγραψε γιά τούς απογόνους τού Αβραάμ.
έμειναν όμως επάνω στή γή καί κάποια άλλα σημάδια γιά τούς άλους ανθρώπους,οί οποίοι
συνέβη νά επιζήσουν από αυτόν τόν αναμφισβήτητον παγκόσμιο κατακλυσμό,υπήρχαν μνήμες
ώστε νά μήν είναι δυνατόν νά μονοπωλήση κανένας λαόςτήν Θε`ι`κή γνώσι,τήν οποία έδωσε
ό θεός διά τού Μωυσέως τάχα μόνον γιά αυτόν τόν λαόν,τόν εβραικόν δηλαδή.
βεβαίως επιβίωσαν καί πολλοί έλληνες(Π-ΕΛΑΣ-ΓΟΙ) από τόν κατακλυσμόν τού ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
καί βεβαίως επιβίωσαν καί πολλόί-σχετικώς πάντοτε-ΧΕΤΤΑΙΟΙ καί ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ,όι οποίοι μάς
άφησαν τό έπος "ΓΙΛΓΑΜΕΣ"-ένα γραπτό μνημείο-στό οποίο κατέγραψαν στίς παραδόσεις τους
έναν μεγάλον κατακλυσμόν.τελευταίως δέ-μετά τόν κολόμβο-έγινε γνωστό στόν "πολιτισμένο
κόσμο",ότι καί οί ερυθρόδερμοι τής αμερικής καί οί απόγονοι τών ΙΝΚΑΣ καί τών ΜΑΓΙΑΣ
ανέφεραν στίς παραδόσεις τους τά ίδια πράγματα.
είς όλες αυτές τίς παραδόσεις αναφέρονται πάντοτε,ένας ήρωας,ένα πλοίον,Ύδατα πολλά-πολλά καί
μία κοπυφή ενός βουνού,ειδικώς οί κάτοικοι τής νήσου Σάν Σαλβαντόρ-όπου απεβιβάσθη γιά 1η φορά
ό Κολόμβος-έκαναν λόγο,ότι επερίμεναν πάντοτε τούς θεούς νά έλθουν από τήν θάλασσα,από εκεί
όπου κάποτε υπήρχε μιά μεγάλη νήσος,ή οποία καταποντίσθη μέ έναν μεγάλο κατακλυσμό πρίν από
αμέτρητα χρόνια.
τό γεγονός ότι επιβίωσαν από τόν κατακλυσμόν πολλοί,σχετικώς,έλληνες,είναι απολύτως βέβαιον από
τό πλήθος τών αφηγήσεων περί αυτού.
ό ΓΕΡΑΝΟΣ κατά μίαν αφήγησην-ήρωας τών μεγάρων-εσώθη από τόν κατακλυσμόν μέ ένα πλοίον του
τό οποίον μέ τό κατέβασμα τών υδάτων "εκάθισε" στήν κορυφή ενός βουνού,καί έτσι εσώθη αυτός καί
οί άνθρωποί του,τό βουνό δέ αυτό έλαβε τό όνομα Γεράνια Όρη.
έπειτα έχουμε τήν αφήγηση περί τού αυτόχθονος βασιλέως τής αττικής Ωγυγου(Ωγύγης),επί τών ημερών
τού οποίου εγένετο ό μεγάλος κατακλυσμός,κατά τόν οποίο εβυθίσθησαν στη λίμνη τής κωπα`ί`δος οί δύο
παρόχθειες πόλεις της Αθήναι καί Ελευσίς,ό υιός αυτού ήτο ό Ελευσίνιος ό ιδρυτής μετά τόν κατακλυσμό
τής σημερινής Ελευσίνος,όπως καί ό Κέκροψ έγινε ό ιδρυτής τών σημερινών Αθηνών,ό οποίος έκτισε ώς
κατοικίαν του τό "κεκρόπιον",όπου καί ό τάφος του,τό οποίον προεκτάθη επί Ερεχθέως καί είναι τό
σημερινόν ΕΡΕΧΘΕΙΟΝ επί τής Ακροπόλεως τών Αθηνών.
εάν παραλληλισθούν τώρα οί ελληνικές αφηγήσεις περί τού κατακλυσμού-καί ιδίως τού δευκαλίωνος-μέ
εκείνες τής Γενέσεως,τούτο θά σημαίνει τήν απάλειψι τού όρου "μυθολογία",όσον αφορά τίς ελληνικές
παραδόσεις περί τού κατακλυσμού-τουλάχιστον-θά σημαίνει δέ ακόμη καί τήν επιβεβαίωσιν τού
αξιώματος τής επιστήμης τό οποίο λέγει ότι "δέν υπάρχει μύθος χωρίς νά υπάρχει πυρήνας αληθείας στό
βάθος του".
κατά τήν ελληνικήν παράδοσην περί τού ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ή οποία δέν αρνείται-εμμέσως πλήν σαφώς όπως
θά φανεί-τήν ύπαρξιν τού ΝΩΕ,τό πλοίον τού δευκαλίωνος "εκάθισε" στά όρη τής Δωδώνης ή κατ άλλους
στόν παρνασόν ή τόν Άθω-καί ΄ετσι εσώθησαν αυτός καί ή γυναίκα του ή ΠΥΡΡΑ από τόν κατακλυσμό,
έδωσαν τό όνομα Έλλην στόν πρώτον υιόν τους,αυτός δέ εγέννησε τόν Δώρον,ό οποίος είναι ό γενάρχης
τών δωριέων,τού ενός δηλ. από τά τέσσερα ελληνικά φύλλα μαζί μέ τούς Π-ΕΛΑΣ-ΓΟΥΣ,τούς ΑΧΑΙΟΥΣ
καί τούς ΙΩΝΕΣ,τών οποίων γενάρχης είναι ό ΙΩΝ,εγγονός αυτός τού ΝΩΕ από τόν ΙΑΦΕΘ (τόν ΙΑΠΕΤΟΝ
τών Ελλήνων) σύμφωνα μέ τήν Γένεσιν(Γεν.ι'1,2,3).
συμβαίνει λοιπόν,νά είναι ό δώρος ό γενάρχης τών δωριέων εγγονός τού ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ όπως ακριβώς
συμβαίνει νά είναι ό ΙΩΝ ό γενάρχης τών ιώνων εγγονός τού ΝΩΕ,πράγμα πού σημαίνει λογικά,ότι αυτοί
οί γενάρχες τών δύο εκ τών τεσσάρων ελλήνικών φύλλων είναι ταυτόχρονοι μεταξύ τους,αφού τά
"περιστατικά" τής εμφανίσεώς τους είναι επακριβώς όμοια μεταξύ τους καί σχετιζόμενα μέ τόν
κατακλυσμό τού ΝΩΕ ακριβώς.
ό Μωυσής ονομάζει τόν τέταρτον υιόν τού ΙΑΦΕΘ(ΙΑΠΕΤΟΣ;) ΙΩΥΑΝ(ΙΩΝ),αυτός δέ είναι ό λόγος ,γιά τόν
οποίον οί ανατολικοί λαοί ονομάζουν τήν Ελλάδα (Γ)ΙΟΥΝΑΝ-ΙΣΤΑΝ,τρέποντες τό Ω είς Ο(μικρόν) κατά
παραφθοράν,οπότε τό ΩΥ τού ΙΩΥΑΝ γίνεται ΟΥ εξ ου καί τό (Γ)ΙΟΥΝΑΝ,τό οποίον μαζί μέ τήν προσφιλή
σέ αυτούς κατάληξην "ΙΣΤΑΝ"(όπως κουρδιστάν κ.λ.π) μετονωμάζει τήν ελλάδα σέ (Γ)ΙΟΥΝΑΝ-ΙΣΤΑΝ
όρος ό οποίος ταυτίζει τούς έλληνες μέ τούς Ίωνες,χωρίς κανένα λάθος.
Συνεχίζεται
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Αύγουστος 29th, 2012, 12:17 am

Νά διανοηθεί τώρα κανείς τόν αστερισμόν τού Ωρίωνος νά φαίνεται "βιδωμένος" στή θέσι τού πολικού
αστέρος επάνω από τήν Γροιλανδία,όπου-όπως υποστειρίζουν οί πυραμιδολόγοι-ευρίσκετο ό ένας από τούς
πόλους τής γής-ό νότιος μάλλον-,οπότε ό πολικός κύκλος διέτρεχε τήν χερσόνησον τής βρεττάνης,καί
περιέκλειε τήν σημερινήν βρεττανία,καί όλα τά παράλια τής δυτικής ευρώπης μέχρι τό σημερινό παρίσι,
όλην τήν βαλτική θάλασσα μέχρι τήν αγ.πετρούπολι καί όλην τήν φιλανδίαν,γιά νά εννοήσει τί σημαίνει
"περίοδος τών παγετώνων" γιά τήν ευρωπα`ι`κή ήπειρο,τότε.όταν ή Σιβηρία ετέμνετο σέ όλο τό μήκος της
καί ακριβώς στό μέσον της από τόν τεσσαρακοστόν παράλληλον κύκλον,έχουσα τό κλίμα τής νοτίου γαλλίας,
όπως καί ή ελλάδα τώρα καί τότε πρίν ό Κρόνος "φάει τά παιδιά του" μέ τόν κατακλυσμό,λόγος γιά τόν οποίο
τόν κατήργησαν οί έλληνες καί "υιοθέτησαν" τόν ΔΙΑ.
Γιά τήν ιστορία,νά αναφερθεί ότι,ό περιηγητής ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ(150 μ.χ) περιγράφει τόν τάφο τού ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ
πού υπήρχε μέχρι τών ημερών του στό προαύλιο τού ναού τού Ολυμπίου Διός τών Αθηνών.
καί ερχόμεθα τώρα στόν ΠΛΑΤΩΝΑ καί τόν ιουδαίο προφήτη ΔΑΝΙΗΛ ,τών οποίων τά συγγράμματα εμελέτησαν
οί εκκλησιαστικοί πατέρες τού 4ου μ.χ.αιώνος.
Καί διά μέν τόν ΠΛΑΤΩΝΑ ή προσθήκη τού επιθέτου "Θείος" πρίν από τό όνομά του,πρέπει νά τού εδόθη εκείνη
τήν περίοδο,γιά δέ τόν ΔΑΝΙΉΛ(6ος π.χ. αιών) ό θαυμασμός πρέπει νά ήταν πελώριος,δοθέντος ότι τόν 4ονμ.χ.
αιώνα είχαν εκπληρωθεί ΚΑΤΑΛΕΠΤΩΣ(σκανδαλωδώς είναι ή αλήθεια),όσα είχαν προφητευθεί από αυτόν,μέχρι
καί ό Διαχωρισμός τού Ρωμα`ι`κού κράτους σέ Δυτικόν καί Ανατολικόν.
Ό ΠΛΑΤΩΝ έφερε στήν επιφάνεια εκείνες τίς μνήμες(γνώσεις) περί τού κατακλυσμού,τίς οποίες είχαν
θησαυρισμένες στά ιερά τους οί Αγύπτιοι ιερείς,ακριβώς γιατί δέν υπήρχε γύρω τους ανθρώπινον "υλικόν"νά τίς
παραλάβει γιά νά τίς μεταδώσουν-,έως πού ήλθεν ό ΣΟΛΩΝ ό Αθηναίος(περί τό 600 π.χ.) επί βασιλείας τού
Αιγυπτίου Ψαμμήτιχου τού Α,ό οποίος άνοιξε τό διά θαλάσσης εμπόριον τών Ελλήνων μέ τήν αίγυπτο.
"Νεαρά φυλή ανθρώπων είσθε σείς οί έλληνες,οί οποίοι δέν ενθυμείσθε έναν πανάρχαιον ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΝ,ούτε
ότι επολεμήσατε μέ τούς Άτλαντες,τούς οποίους καί ενικήσατε,ενώ ό Θεός σάς επέλεξε διά νά επιτελέσετε ένα
πελώριο έργο στήν ιστορία τής ανθρωπότητας,τό οποίο δέν γνωρίζετε ακόμη".
Μέ αυτά τά λόγια υποδέχθηκε τόν ΣΟΛΩΝΑ ό αιγύπτιος ιερεύς στήν Σα`ί`δα-τήν ιερή πόλι στό δέλτα τού νείλου
,τήν οποία πρό αμνημονεύτων ετών έκτισαν Αθηναίοι έποικοι,καί εισήγαγαν εκεί τήν λατρεία τής Αθηνάς,τήν
οποία οί Αιγύπτιοι ονόμασαν ΝΙΗΘ.
Αφήνοντας τώρα τίς περιγραφές τού ΚΡΙΤΙΑ περί τής Ατλαντίδος,ερχόμεθα μέ "δύο λόγια" στόν ΤΙΜΑΙΟ καί σέ
ότι ενδιαφέρει τήν αναζήτησή μας.
στόν διάλογο τού ΠΛΑΤΩΝΟΣ μέ τόν ιερέα τής ΣΑ`Ι`ΔΟΣ δέν φαίνεται νά μεσολάβησε διερμηνέας,ενώ φαίνεται
σαφώς,ότι ό Αιγύπτιος ήτο άριστος γνώστης τής Κοσμογονίας τών ελλήνων-καί ιδίως τών ΟΡΦΙΚΩΝ-αφού ομιλεί
πρός τόν ΠΛΑΤΩΝΑ ώς Έλλην πρός Έλληνα,όταν αναφέρεται στόν Ποσειδώνα καί τούς Δέκα υιούς του,τούς
οποίους γνωρίζει καί τούς αναφέρει έναν-έναν μέ τά ονόματά τους μάλιστα.
αυτούς τούς δέκα εγκατέστησε ό Ποσειδών είς μίαν νήσον,ή οποία ευρίσκετο έξω από τίς Πύλες τού Ηρακλέους-
Γιβραλτάρ-ή οποία ήταν μεγαλύτερη από τήν Λιβύη(ενοείτο ή Αφρική τότε),καί τήν οποία εχώρισε ό Θεός τών
Θαλασσών είς Δέκα βασίλεια,ένα γιά τόν κάθε έναν του υιόν δηλαδή,έκτοτε δέ πέρασαν αναρίθμιτα χρόνια,
αιώνες πολλοί.
Οργάνωσις,δύναμις καί πλούτος ήσαν τά γνωρίσματα τής ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ,έως ότου ή Σαρκολατρεία καί ή
"περιθωριοποίηση" τών παραδόσεων επέφερε καί τήν επίδοσην εξαγωγής Κατακτητικών πολέμων(IMPERIO) κατά τής
ΛΙΒΥΗΣ καί τής Ελλάδος,προκειμένου νά επιβάλλει τήν Κοσμοκρατορίαν της,τήν "ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΊΗΣΗ"δηλαδή
ΤΟΤΕ,όπως καί τώρα ή "ΝΕΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ".
Είς τό σημείο αυτό ακριβώς,διαβάζοντας τόν ΠΛΑΤΩΝΑ μαζί μέ τόν ΔΑΝΙΉΛ,εκ τών οποίων τόν μέν πρώτον νά
ομιλεί γιά τό τέλος τής προηγουμένης περιόδου τής ανθρωπότητας,τόν δέ άλλον νά ομιλεί γιά τό τέλος τής
σημερινής περιόδου,μάς παρουσιάζονται οί δύο αυτοί άνθρωποι,σάν νά ανοίγουν μιά χαραμάδα είς ένα βαρύ
παραπέτασμα,τό οποίο μάς στερούσε έως τότε τήν θέα τού Παρελθόντος καί τού Μέλλοντος τού δράματος "ΓΗ",
χαραμάδα στήν οποία είναι τώρα νά ρίξουμε τό βλέμμα μας.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Σύμφωνα μέ τήν αφήγηση τού ΠΛΑΤΩΝΟΣ,οί δέκα βασιλείς τής Ατλαντίδος "περί τό τέλος" της,συμφώνησαν νά
κάνουν μίαν ΕΝΩΣΙΝ τών βασιλείων τους είς ΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ στό οποίον θά εβασίλευον εκ περιτροπής ό κάθε
ό κάθε ένας από αυτούς επί ένα έτος,οπότε ένας από αυτούς κατεκράτησε τήν βασιλείαν,"ξερίζωσε"κατήργησε
αμέσως μετά ΤΡΙΑ από τά ΔΕΚΑ βασίλεια,καί έμειναν ΕΠΤΑ σύν ένα τό δικό του ΟΚΤΩ συνολικώς.
Ό προφήτης ΔΑΝΙΗΛ τώρα,αναφερόμενος είς τό τέταρτον καί τελευταίον ΘΗΡΙΟΝ(κοσμοκρατορίαν) τών οραμάτων του
γράφει:
"Κεφ.ζ'7-....καί ιδού θηρίον τέταρτον καί φοβερόν....καί αυτό ήτο διάφορον τελείως(περισσώς) από όλα τά
προηγούμενα θηρία,καί υπήρχαν κέρατα ΔΕΚΑ(βασίλεια-κράτη) είς αυτό,
Κεφ.ζ'8-παρατηρούσα τά (ΔΕΚΑ) κέρατά του,καί ιδού ένα άλλο κέρατο μικρό ξεφύτρωσε(ανέβη) ανάμεσα είς τά
άλλα(τά ΔΕΚΑ),καί ΤΡΙΑ από τά προηγούμενα κέρατα ΕΞΕΡΙΖΩΘΗΚΑΝ από τού προσώπου αυτού,καί ιδού.........
...καί έμειναν ΕΠΤΑ σύν ΕΝΑ αυτός ΟΚΤΩ"
Αυτήν τήν χαραμάδα διάνοιξε ό ΠΛΑΤΩΝ,καί σέ αυτήν τήν "χαραμάδα" έσκυψαν καί κοίταξαν οί εκκλ.πατέρες τού
4ου μ.χ.αιώνος,οπότε κατέληξαν είς τό μόνον συμπέρασμα πού εκφράζεται μέ μία λέξη:Ανακύκλισις δηλαδή
"περιοδική Επανάληψις" Συνεχίζεται
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό Χειμώνας » Αύγουστος 29th, 2012, 12:18 pm

Περιμένω συνέχεια.
Άβαταρ μέλους
Χειμώνας
Fast poster
 
Δημοσ.: 1730
Εγγραφη: Οκτώβριος 12th, 2011, 8:39 pm
Το μέλος Χειμώνας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Αύγουστος 30th, 2012, 1:06 am

καί ασφαλώς έχει συνέχεια,μόνο λίγο υπομονή γιατί είναι κάπως μεγάλο τό κείμενο πού μού
υπαγόρευσε ένας Γέρος ερημίτης κάπου στά 1500 μ.υψόμετρο καί πού κουβαλάει μαζί του ένα
πολύ μεγάλο όγκο πληροφοριών σέ βιβλία καί χειρόγραφα.

Εικόνα
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό gautso kotso » Αύγουστος 30th, 2012, 4:57 pm

Το θέμα είναι ,αν αυτά που πρόκειται να συμβούν είναι ανατρέψιμα, αν είναι γνωστά από τα παλιά παίζουμε τον ρόλο μας και κάνουμε την ποινή μας.
Περιμένω με ενδιαφέρον.
Δεν ηρθα εδω μονος μω
Άβαταρ μέλους
gautso kotso
New poster
 
Δημοσ.: 233
Εγγραφη: Αύγουστος 21st, 2012, 8:42 pm
Τοποθεσια: studio 54
Το μέλος gautso kotso, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Σεπτέμβριος 3rd, 2012, 10:26 pm

εξασφάλισα τό αυθεντικό κείμενο απτό Γέρο(μού τό εμπιστεύθηκε) καί τό έχω κάνει scan PDF,οπότε θά μέ βοηθήσει ένας φίλος νά
ανοίξω λογαριασμό έτσι ώστε μέσω ενός URL νά μπορώ κάθε φορά νά τό δίνω σέ συνέχειες,διαφορετικά δέν μέ φτάνουν ούτε 10 χρόνια
πληκτρολόγηση.γύρω στή τετάρτη μέ πέμπτη πιστεύω θά συνεχίσουμε.
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Μού είπε ό Γέρος Ερημίτης

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Σεπτέμβριος 4th, 2012, 9:44 pm

συνεχίζω από εκεί πού έμεινα,καί λίγο πρίν.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid= ... TBhMDZhYjA

Συνεχίζεται
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Σεπτέμβριος 4th, 2012, 9:54 pm

επικουρικά δίνω αυτά πού βέβαια έχουν σχέση μέ τό κείμενο

http://www.arkdiscovery.com/dtimes-1.htm

http://www.arkdiscovery.com/DTimes-2.htm
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Σεπτέμβριος 4th, 2012, 11:05 pm

καί τό ιερατείο τών Ιμαλα`ί`ων στό Θιβέτ από όπου έλκουν τήν καταγωγή τους οί
"πεφωτισμένοι" διαβεβαιώνει ότι υπήρξαν καί άλλες περίοδοι στήν ιστορία,πού τελείωσαν μέ
κάποιο κατακλυσμό.
εδώ τό απόρητο βίντεο μέ τίς αποστολές στό θιβέτ τών σοβιετικών αλλά καί τών γερμανών τήν
δεκαετία 1920-30 αλλά καί 1930-40

ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό Χειμώνας » Σεπτέμβριος 6th, 2012, 12:08 pm

Ενδιαφέρον. Σε σημεία μου τα χαλάει με αναμασημένες θεωρίες πάντως.
Επίσης, δεν καταλαβαίνω την εμμονή κάποιων που προσπαθούν να βγάλουν τους τιτάνες ως τους κακούς της μυθολογίας. Ουσιαστικά, η πτώση και οι συμφορές του ανθρώπινου είδους ξεκινούν με την ανάληψη της εξουσίας απο τον Δία.
Άβαταρ μέλους
Χειμώνας
Fast poster
 
Δημοσ.: 1730
Εγγραφη: Οκτώβριος 12th, 2011, 8:39 pm
Το μέλος Χειμώνας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό Τζομπάνος » Σεπτέμβριος 29th, 2012, 3:05 pm

Ενδιαφέρον θέμα. Καμία ενημέρωση;
Το χωράφι, είναι σ' όλους τους ανθρώπους δάσκαλος της αρετής και της ελεύθερης ζωής
Άβαταρ μέλους
Τζομπάνος
Fast poster
 
Δημοσ.: 1890
Εγγραφη: Δεκέμβριος 15th, 2008, 3:28 pm
Τοποθεσια: Στου χουριό μ' στ' Λάρσα...
Το μέλος Τζομπάνος, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Σεπτέμβριος 30th, 2012, 9:45 pm

θά συνεχίσω μέ τό εκπληκτικό κείμενο τού Γέρου ερημίτη σέ λίγες μέρες.θά σκανάρω κάπου 80 σελίδες καί θά τίς περάσω στό λίνκ
πού έχω φτιάξει,καί έπεται συνέχεια διότι είναι μεγάλο τό κείμενο.
Ευχαριστώ
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Νοέμβριος 29th, 2015, 12:35 am

γιά νά μήν ξεχνιόμαστε......
http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/ ... 09303.html

Εικόνα

Εικόνα

υπήρξε εμπλοκή,κάποιοι προσπάθησαν νά κλέψουν τά χειρόγραφα γιά νά φτιάξουν δικό τους βιβλίο.πιστεύω νά συνεχίσω μέ τά γραπτά τού γέρου σέ λίγες μέρες
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Νοέμβριος 29th, 2015, 12:38 am

ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: "Έτσι ώστε νά μήν Υπάρχει ενθύμησης τών προτέρων"

Δημοσίευσηαπό halil arabagian » Ιούλιος 29th, 2017, 11:47 pm

όπως είχα πεί είχε υπάρξει κάποια εμπλοκή.
συνεχίζω σήμερα μέ τό κείμενο τού ερημίτη,στό όρος Άθως καί πού κατέληξε
εκεί μετά από μιά ταραχώδη ζωή.
εδώ συνεχίζει εξετάζοντες από κοινού τήν ελληνική θεογονία(Ησίοδος) μέ τήν Γένεσι
τού Μωυσή,εξετάζοντας παράλληλα τήν πορεία τού ΙΩΝΟΣ μέ αυτήν τού ΙΩΟΥΑΝ εγγονού
τού Νώε.σέ ειδικό κεφάλαιο κάνει πού λεπτομερή αποκάλυψη μιάς ιστορικής απάτης στήν
οποία εμπλέκονται τό βατικανό από κοινού μέ τήν μεγάλη στοά τής Ατλαντίδος καί έχει
σχέση μέ τίς κατακόμβες τής αρχαίας ρώμης.
συνεχίζει στήν αναγέννηση,δείχνοντας ότι ή ξαφνική στροφή καί ενδιαφέρον πρός τά
ελληνικά γράμματα καί τήν μυθολογία αποδείχτηκε δίκοπο μαχαίρι.
πρός τό τέλος αυτού τού πονήματος,πού δέν τελείωσε,επικεντρώνεται στήν αναζήτηση τής
χαμένης 13ης φυλής τού Δάν.
ό ερημίτης έχει περάσει τά 90 καί ήδη μαθαίνω ότι είναι κατεβλημένος,φοβάμαι ότι
τό έργο θά μείνει ημιτελές.
σέ 2 ή 3 ημέρες θά πάω νά τόν επισκεφτώ.
όπως βλέπουμε τό έργο είναι στό στάδιο τών διορθώσεων καί τά πνευματικά δικαιώματα
τά έχει ή μονή στήν οποία ανήκει ή σκήτη.
καλόν είναι νά ρίξουμε μιά ματιά στά προηγούμενα.....

https://www.scribd.com/document/3550252 ... 8122107475
ό,τι "σκοτώσεις" θά σού ζητηθεί από τή ζωή πού κρύβεται μέσα σου
https://www.youtube.com/watch?v=9erUc5Y0hb0
εναντιοδρομία
Άβαταρ μέλους
halil arabagian
Fast poster
 
Δημοσ.: 2670
Εγγραφη: Νοέμβριος 21st, 2010, 3:09 am
Το μέλος halil arabagian, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Επόμενη

Επιστροφή στην Εναλλακτικές επιστήμες

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 7 επισκέπτες