Μάρτιος 2006: Ήταν Έλληνες οι Βυζαντινοί;

Θέματα που άφησαν καλές εντυπώσεις.

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες

 

Ήταν Έλληνες οι Βυζαντινοί;

ναι
91
40%
όχι
67
29%
δεν είναι τόσο απλή η απάντηση
72
31%
 
Σύνολο ψήφων : 230

Μάρτιος 2006: Ήταν Έλληνες οι Βυζαντινοί;

Δημοσίευσηαπό Spartakos_Rosa » Μάρτιος 2nd, 2006, 1:18 pm

Στο περιοδικό Άρδην τ. 57 |ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ '05 - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ '06|έγινε ένα πολύ καλό αφιέρωμα στο θέμα αυτό.
Να δηλώσω ότι δεν συμφωνώ πάντα με τις κατά καιρούς "υπερπατριωτικές", θα τις χαρακτήριζε κανείς (π.χ Καραμπελιά, Ζιάκα) θέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το περιοδικό. Όμως θεωρώ το αφιέρωμα αυτό πολύ καλό. Μια και κατά καιρούς έχει απασχολήσει έντονα το φόρουμ αυτό το θέμα ανοίγω τον διάλογο με το μοναδικό κείμενο που υπάρχει στο σάιτ του περιοδικού (τα άλλα στο έντυπο)...

http://www.ardin.gr/Arxeio_Ardin/2006/a ... ieroma.htm


Νίκου Σβορώνου, Το Ελληνικό έθνος, γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, πρόλογος Σπύρου Ασδραχά, Εκδόσεις ΠόλιςΑθήνα 2004, σσ. 58-70.

Η αμεσότερη επαφή με την αρχαία ελληνική δημιουργία που παρατηρείται τον 10ο και τον 11ο αιώνα, ύστερα από την "αναγέννηση" του 9ου αιώνα, αποτέλεσμα της πνευματικής αναταραχής που προκάλεσε η εικονομα­χία, αρχίζει βέβαια να ξανασυνδέει στη συνείδηση μερι­κών από τους σημαντικότερους αντιπροσώπους της κί­νησης αυτής το πολιτιστικό παρόν με την ελληνική πα­ράδοση. Η έννοια Έλλην-ελληνικός, χωρίς να πάψει να σημαίνει κυρίως τον ειδωλολάτρη, αρχίζει να ξαναποχτά για μερικούς το πολιτιστικό της περιεχόμενο. Ήδη στον Φώτιο, καθαρότερα στους ανθρωπιστές του 11ου αιώνα με κύριο εκπρόσωπο τον Ψελλό, διακρίνουμε καθαρά μια σταθερή προσπάθεια αποκατάστασης της καταδι­κασμένης ως τα τότε ελληνικής παιδείας και γενικότερα της ελληνικής σκέψης, με την προβολή των στοιχείων εκείνων που όχι μόνο δεν αντίκεινται στη χριστιανική πί­στη αλλά κατά κάποιον τρόπο την προετοίμαζαν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο λόγιος μητροπολίτης Ιωάννης Μαυρόπους, δάσκαλος του Ψελλού, προσεύχεται στον Χρι­στό για τη σωτηρία της ψυχής του Πλάτωνα και του Πλουτάρχου, γιατί με τη ζωή τους και τη σκέψη τους ήταν κοντά στον νόμο που κήρυξε ο Χριστός. Η αποκα­τάσταση όμως αυτή της ελληνικής παιδείας, που ξεχωρίζεται από την ελληνική θρησκεία, δεν μπορεί ακόμα να επιβληθεί γενικά. Η ελληνική παράδοση δεν μπορεί να θεωρηθεί ακόμα ως προγονική κληρονομιά. Εξακολου­θεί να προκαλεί την αντίδραση της μεγάλης μερίδας των βυζαντινών λογίων και κυρίως του ορθόδοξου κλήρου, που υποστηρίζεται από το επίσημο κράτος. Οι περισσό­τεροι από τους αντιπροσώπους της αναγεννητικής αυ­τής κίνησης, ο Λέων ο Μαθηματικός (9ος αι.), ο Φώτιος (9ος-10ος αι.), ο Ψελλός (11ος αι.) και άλλοι κατηγο­ρούνται ως ελληνίζοντες και μάγοι και υποχρεώνονται να απολογηθούν και να τονίσουν όχι μόνο την απόσταση που χωρίζει τη χριστιανική πίστη από την ελληνική σκέ­ψη, αλλά και την ανωτερότητα του δικού τους βυζαντι­νού χριστιανικού πολιτισμού, που στηρίζεται στην αλή­θεια, εν σχέσει με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, που, παρά τη θαυμαστή του λαμπρότητα της έκφρασης, εκήρυττε ψεύτικα ιδεώδη.

Το επίσημο λοιπόν αυτό πολιτιστικό ρεύμα, που κα­τευθύνεται από τους αυλικούς και γενικότερα από τους ανώτερους κοινωνικούς κύκλους της Κωνσταντινούπολης και μερικών άλλων μεγάλων κέντρων της Αυτοκρατορίας και απευθύνεται σε έναν περιορισμένο κύκλο γαιοκτημόνων-αξιωματούχων της Αυτοκρατορίας και της εκκλη­σίας, με ποικίλη εθνολογική προέλευση, εκφράζει κατά πρώτο λόγο, με το περιεχόμενο του, τον οικουμενικό και χριστιανικό χαρακτήρα της Αυτοκρατορίας.

Συνοψίζοντας σε ένα γενικότατο διάγραμμα την ως εδώ εξέλιξη του Ελληνισμού διακρίνουμε στην εξέλιξη τούτη δύο κύριες κατευθύνσεις. Πρώτα-πρώτα μια στα­θερή πορεία προς την ενότητα: συγχώνευση των διαφό­ρων ελληνικών φύλων με τα αυτόχθονα στοιχεία της κυ­ρίως Ελλάδας και των νησιών της, είσοδος στο πανελλή­νιο τούτο σύνολο νέων βορειοτέρων λαών περισσότερο ή λιγότερο συγγενικών, στενότερος σύνδεσμος των διαφό­ρων ελληνικών ομάδων που βρίσκονται ήδη από την αρ­χαιότητα διασκορπισμένες στα διάφορα σημεία της Ανατολής. Η πορεία προς την ενότητα δεν διακόπτεται με την εξάπλωση του Ελληνισμού σε όλο και μεγαλύτε­ρους χώρους, γιατί συνοδεύεται με τον εξελληνισμό ενός μεγάλου μέρους των ξένων εθνολογικά λαών, που ανάμεσά τους εγκαταστάθηκε ο Ελληνισμός, και με μια όλο και πιο βαθειά πολιτική, οικονομική και πολιτιστική ενό­τητα. Η πορεία τούτη οδήγησε στη δημιουργία ενός ενι­αίου ελληνικού λαού, μιας ελληνικής εθνότητας, με συν­είδηση της ιστορικής του συνέχειας.

Έπειτα από την εμφάνιση μιας οικουμενικής τάσης, που αρχίζει να εμφανίζεται από την ελληνιστική εποχή, αναπτύσσεται κατά τη ρωμαϊκή περίοδο και κυριαρχεί με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η ιδέα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και ο Χριστιανισμός που συνδέουν τώ­ρα τον Ελληνισμό με τους άλλους λαούς που συγκρο­τούν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, προκαλούν ένα σοβα­ρό ρήγμα στη συνείδηση της ιστορικής του συνέχειας, ρήγμα που φαίνεται καθαρότερα στον επίσημο πολιτισμό της Αυτοκρατορίας, που, παρ' όλο το ελληνικό του υπόστρωμα, θέλει να εκφράσει την οικουμενικότητα της Αυτοκρατορίας, και που το πολιτιστικό χάσμα που τη χαρακτηρίζει, τον απομακρύνει όλο και περισσότερο από τις λαϊκές του ρίζες. Η αυτοκρατορική και χριστια­νική αυτή οικουμενικότητα αναστέλλει για κάμποσους αιώνες την ανάπτυξη στον λαό αυτό, ή στην εθνότητα αυτή, μιας εθνικής συνείδησης και τη μεταβολή της σε τελειωμένο έθνος, δεν είχε όμως διασπάσει την ενότητα του ως λαού, ως εθνότητας.

Πράγματι, η εθνολογική διάκριση ανάμεσα στους διαφόρους λαούς-εθνότητες της Αυτοκρατορίας, έστω και λόγω των γλωσσικών τους διαφορών, που για τους συγχρόνους ήταν δείγμα περισσότερο ή λιγότερο εθνο­λογικών διαφορών, δεν είχε πάψει να υφίσταται. Τα πα­ραδείγματα αφθονούν. Απλή ανάγνωση των Βυζαντινών ιστορικών και χρονογράφων το παράδειγμα του περί θεμάτων του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννη­του είναι αρ­κετό δείχνει τις εθνολογικές αυτές διακρίσεις. Οι Έλληνες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δίπλα στο κοι­νό όνομα Ρωμαίος (Ρωμιός), που δίνεται σε όλους του υπηκόους της Αυτοκρατορίας ανεξάρτητα από εθνολο­γική προέλευση, χρησιμοποιούν ήδη από τον 6ο αιώνα τον όρο Γραικός, παλαιό όνομα των Ελλήνων, όταν θέ­λουν να δηλώσουν την ελληνική τους εθνότητα και να διακριθούν από τους μη ελληνικούς πληθυσμούς της Αυ­τοκρατορίας. Τον όρο Γραικός τον βρίσκουμε στον ιστορικό Πρίσκο (6ος αι.), που αναφέρει ότι κάποιος που μι­λάει ελληνικά θεωρείται «Γραικός το γένος», στον Προ­κόπιο, που τον χρησιμοποιεί δίπλα στον όρο Έλλην για τους κατοίκους της Ελλάδας, στον Ησύχιο που ερμηνεύει «Γραικός, Έλλην», στον Θεόδωρο Στουδίτη, στον Κων­σταντίνο Πορφυρογέννητο (10ος αι.), στον Κεδρηνό και σε άλλους. Στους μεταγενέστερους ιστορικούς ο όρος απαντά συχνότερα. Άλλωστε ο ίδιος ο όρος Έλλην, αν είχε χάσει την εθνολογική του σημασία για τους λογίους, είναι πολύ πιθανόν ότι διατηρήθηκε, δίπλα στον όρο Ρω­μαίος, στον ελληνικό λαό, όπως φαίνεται από μερικά δη­μοτικά τραγούδια, που, μολονότι δεν είναι αρχαιότερα από τον 15ο αιώνα, μπορούν να απηχούν παλαιότερες καταστάσεις. Ιδιαίτερα ο όρος φαίνεται να διατηρήθηκε στους κατοίκους της Ελλάδας, η οποία κράτησε άλλω­στε το όνομα της ως όνομα γεωγραφικής ενότητας, και στην οποία το όνομα ελλαδικός που δίδεται στους κα­τοίκους ήδη πριν από τον 6ο αιώνα, υπενθυμίζει την ελ­ληνική τους καταγωγή· ακόμη, σε περιοχές όπως τα δυ­τικά παράλια της Μικράς Ασίας, και κυρίως τα παράλια του Πόντου, όπου η ανάμνηση της ελληνικής καταγωγής των κατοίκων τους έμεινε ζωντανή. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος διακρίνει εθνολογικά τους κατοίκους της Μάνης από τους γείτονες Σλάβους του Ταϋγέτου και ξέρει ότι κατάγονται «εκ των παλαιοτέρων Ρωμαί­ων», και, ακόμη, ότι στην εποχή του «παρά των εντο­πίων Έλληνες προσαγορεύονται», γιατί σε παλαιότερα χρόνια ήταν ειδωλολάτρες «κατά τους παλαιούς Έλλη­νας». Ο ίδιος, μιλώντας για το θέμα Παφλαγονίας και το «έθνος» των Παφλαγόνων, διακρίνει τις παραθαλάσιες πόλεις (Σινώπη Αμάσεια, Τήιον και Αμινσός), για τις οποίες γράφει: «Ελληνίδες εισί πόλεις και Ελλήνων άποικοι». Το θέμα Χαλδαίας και η Τραπεζούς «Ελλή­νων εισί άποικίαι». Ας προστεθεί, ακόμα, ότι η γλώσσα που μιλούν οι Έλληνες της Αυτοκρατορίας δεν έπαψε να ονομάζεται ελληνική.

Η χρήση αυτή του όρου Έλλην με την εθνολογική του σημασία και η κάποια ταύτιση του όρου Ρωμαίος με τον όρο Έλλην θα γενικευθούν στους κατοπινούς αιώνες. Από τους ελληνιστικούς λοιπόν χρόνους, και κυρίως από τον 3ο μ.Χ. αιώνα, μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και ύστερα στο Βυζάντιο, η εξάπλωση του αρχαίου Ελληνισμού στην Ανατολή και η συνεχής αφομοίωση ξέ­νων στοιχείων, εθνολογικών και πολιτιστικών, καταλήγει στον σχηματισμό μιας νέας ιστορικής σύνθεσης, με δια­φορετικές εθνολογικές αναλογίες και διαφορετικό συν­ειδησιακό περιεχόμενο, στον μεσαιωνικό ή βυζαντινό Ελληνισμό. Οι διαφορές αυτές, που τονίζονται άλλωστε από τον ίδιο τον βυζαντινό Ελληνισμό, ως το σημείο που να ξεχωρίσει ο ίδιος τον εαυτό του από τον αρχαίο, να απαρνηθεί το ίδιο του το όνομα και να διακόψει στη συν­είδηση του την πολιτιστική του συνέχεια, επιβάλλουν βέβαια την ποιοτική διαφοροποίηση του μεσαιωνικού Ελληνισμού από τον αρχαίο (το επίθετο μεσαιωνικός δεν εκφράζει εδώ μόνο μια χρονολογική, αλλά και κάποια ποιοτική διαφορά). Όμως τα στοιχεία της αδιάκοπης πολιτιστικής και ως ένα σημείο της εθνολογικής συνέχει­ας, που, έστω και λανθάνοντα στη συνείδηση του, υπάρ­χουν και δρουν στην πραγματικότητα (το πιο χειροπια­στό είναι η ελληνική γλώσσα), εμποδίζουν να δούμε στον μεσαιωνικό Ελληνισμό έναν νέο λαό, μια καινούργια εθνότητα, άσχετη, ή με κάποια μόνο μακρινή σχέση με τον αρχαίο Ελληνισμό, αλλά μας κάνουν να βλέπουμε σε αυτόν μια νέα φάση του ίδιου λαού, που με την ενηλι­κίωση αλλάζει τη φυσιογνωμία του. 0 ίδιος αυτός λαός, η ίδια αυτή εθνότητα, όταν οι νέες συνθήκες θα προκα­λέσουν το προοδευτικό αδυνάτισμα της Αυτοκρατορίας, ως τη διάλυση της, και κατά συνέπεια την υποχώρηση της οικουμενικής χριστιανικής ιδέας, θα αρχίσει να παίρ­νει συνείδηση του εαυτού του και της ιστορικής του συν­έχειας, να ξανασυνδέεται με τον αρχαίο Ελληνισμό και, γεφυρώνοντας το πολιτιστικό του χάσμα, να δημιουργεί ξανά έναν πολιτισμό με λαϊκές ρίζες, με έναν λόγο να δημιουργεί ελληνική εθνική συνείδηση.

Περτιναξ, Αντίοχε, Αλεξάντριαν, κλπ κοπιάστε
Άβαταρ μέλους
Spartakos_Rosa
Fast poster
 
Δημοσ.: 1008
Εγγραφη: Μάιος 26th, 2005, 9:55 am
Το μέλος Spartakos_Rosa, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό Antares4444 » Μάρτιος 2nd, 2006, 3:31 pm

ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
"Expose yourself to your deepest fear; after that, fear has no power, and the fear of freedom shrinks and vanishes. You are free."
Άβαταρ μέλους
Antares4444
Fast poster
 
Δημοσ.: 2256
Εγγραφη: Σεπτέμβριος 2nd, 2005, 9:20 am
Το μέλος Antares4444, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό ΕΞΩΜΟΤΗΣ » Μάρτιος 2nd, 2006, 4:57 pm

ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ

Αλλα υπηρχαν και μερικοι στην Ρωμαικη αυτοκρατορια.
Τουλαχιστον πριν τους εξολοθρευσουν οι καλογεροι.
Εθνικους τους αποκαλουσαν.

Η οχι? :lol: :lol: :lol: :smt006

Κατι προσπαθησε και ο Ιουλιανος για τους ΕΛΛΗΝΕΣ αλλα παει τον τελειωσαν κιαυτον, τον ΕΞΩΜΟΤΗ.
ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΕΞΩΜΟΤΗΣ
Crazy poster
 
Δημοσ.: 8168
Εγγραφη: Μάρτιος 26th, 2005, 11:18 pm
Το μέλος ΕΞΩΜΟΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό ΜΟΨΟΣ » Μάρτιος 2nd, 2006, 5:59 pm

Είναι γνωστό οτι όπως και όλες οι αυτοκρατορίες έτσι το λεγόμενο Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό...

Απλά μέσα σε αυτό υπήρχαν και έλληνες όπως και καμιά 200 άλλα έθνη και φυλές...
"Να φοβάσαι όσους θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους ήσυχα και ειρηνικά. Είναι αδίστακτοι."

Κλάες Άντερσεν

The problem with the closed minded people....is that their mouths are always open!!!!
Άβαταρ μέλους
ΜΟΨΟΣ
Maniac poster
 
Δημοσ.: 16654
Εγγραφη: Ιούνιος 7th, 2005, 4:55 pm
Τοποθεσια: Αθήνα
Το μέλος ΜΟΨΟΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό black barty » Μάρτιος 2nd, 2006, 6:04 pm

Οι Βυζαντινοί ήταν Βυζαντινοί...
Φυσικά ανάμεσα στους Βυζαντινούς υπήρχαν και πολλοί Έλληνες...
και ο ελληνικός πολιτισμός έπαιξε κάποιο σημαίνοντα ρόλο σε κάποιες περιόδους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, σε άλλες όχι...Ας μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον τους πρώτους αιώνες της αυτοκρατορίας, οι Βυζαντινοί κυνήγησαν ανηλεώς όλα τα στοιχεία του ελληνικού τρόπου ζωής...αυτά που προσδιόριζαν τους Έλληνες της εποχής εκείνης...

Το να λέμε οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες ή ότι το Βυζάντιο ήταν ελληνικό, είναι μια γενίκευση αντιιστορική και αντιεπιστημονική.... είναι σαν να λέμε οι Ρωμαίοι της ρωμαικής αυτοκρατορίας ήταν Ιταλοί. Ε, δεν ήταν Ιταλοί, ήταν Ρωμαίοι....
black barty
New poster
 
Δημοσ.: 152
Εγγραφη: Φεβρουάριος 9th, 2006, 4:59 am
Το μέλος black barty, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό Δέσποινα » Μάρτιος 2nd, 2006, 7:03 pm

ΜΟΨΟΣ έγραψε:Είναι γνωστό οτι όπως και όλες οι αυτοκρατορίες έτσι το λεγόμενο Βυζάντιο ήταν πολυεθνικό...

Απλά μέσα σε αυτό υπήρχαν και έλληνες όπως και καμιά 200 άλλα έθνη και φυλές...

Και εδώ μπορεί να τελειώσει το θέμα.
Και αν είναι να πεθάνουμε για την Ελλάδα, θεία είναι η δάφνη. Μια φορά κανείς πεθαίνει.
- Μιστράλ
Άβαταρ μέλους
Δέσποινα
Crazy poster
 
Δημοσ.: 9011
Εγγραφη: Ιούλιος 9th, 2005, 11:00 am
Το μέλος Δέσποινα, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό ΤΑΥΓΕΤΗΣ » Μάρτιος 2nd, 2006, 7:20 pm

Νίκου Σβορώνου, Το Ελληνικό έθνος, γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, πρόλογος Σπύρου Ασδραχά, Εκδόσεις ΠόλιςΑθήνα 2004, σσ. 58-70.


Ρε που τους θυμιθηκατε αυτους;

Αυτοι υπαρχουν ακομα στα πρωτα χρονια του Σταλινισμου!!!
Επι 100 κομμουνιστων οι 40 ειναι αγυρτες οι 59 αφελεις και ΕΝΑΣ πραγματικος μπολσεβικος
ΛΕΝΙΝ
Ιστοσελιδα Ελληνικης ιστοριας
http://homepages.pathfinder.gr/sfoulidis/index.htm
BLOG Ελληνικης ιστοριας
http://eistoria.blogspot.com/
Μπλογκ Αλογοκριτης ιστοριας
http://blackblogofcommunism.blogspot.com/
Άβαταρ μέλους
ΤΑΥΓΕΤΗΣ
Maniac poster
 
Δημοσ.: 17032
Εγγραφη: Φεβρουάριος 27th, 2004, 9:04 pm
Το μέλος ΤΑΥΓΕΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό Βιολόγος » Μάρτιος 2nd, 2006, 7:24 pm

Φυλετικα, υπηρχαν, οπως ειπε ο Μοψος, παρα πολλα εθνη, ενα εκ των οποιων ηταν το ελληνικο. Πολιτιστικα υπηρχαν 3-4, κανενα εκ των οποιων δεν ηταν ελληνικο.
"Δυο πραγματα ειναι απειρα, το Συμπαν και η ανθρωπινη βλακεια. Και δεν ειμαι απολυτα σιγουρος για το Συμπαν..."
Αλμπερτ Αινσταιν
Άβαταρ μέλους
Βιολόγος
Fast poster
 
Δημοσ.: 4478
Εγγραφη: Φεβρουάριος 27th, 2005, 1:48 am
Το μέλος Βιολόγος, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό sureal » Μάρτιος 2nd, 2006, 8:32 pm

Πολιτιστικά στο βυζάντιο το ελληνικό έθνος πέρασε από ένα σοκ.
Μεταμόρφωσε σταδιακά τα έθιμα τον τρόπο και τις παραδόσεις της αρχαίας εθνικής θρησκείας σε χριστιανισμό και αργότερα σε ορθοδοξία.
Αλλα οπωσδήποτε συνέχισε να παίζει τον πρωτεύοντα ρόλο ασκώντας σημαντική πολιτική και πολιτισμική επιρροή στην αυτοκρατορία.
"All that is neccessary for evil to triumph is for good men to do nothing" - Edmund Burke
Άβαταρ μέλους
sureal
Fast poster
 
Δημοσ.: 2088
Εγγραφη: Φεβρουάριος 15th, 2006, 8:33 pm
Το μέλος sureal, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Απάντηση

Δημοσίευσηαπό ΑΝΤΙΟΧΟΣ » Μάρτιος 2nd, 2006, 10:22 pm

Για πείτε μου ποιό ακριβώς πολιτιστικό στοιχείο, πήραν από τον Ελληνισμό
οι διάφοροι αυτοκράτορές του.
Τα μοναστήρια; τις εικόνες; Τους ακρωτηριασμούς; Την ενασχόληση με ραδιουργίες για ασήμαντα πράγματα; Τί ακριβώς;
Προκαλώ να μου πείτε ένα Ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο αυτού του κράτους.
Εγώ λέγω κανένα δεν υπάρχει.
http://www.phorum.gr/viewtopic.php?f=8&t=121145
ΠΑΣ ΜΗ ΕΛΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ!!!!
Οι δέ μελανειμονούντες ούτοι καί πλείω μέν τών ελεφάντων εσθίοντες...
Είσαι ένα φύλλο στο μέγα δέντρο της ράτσας
Άβαταρ μέλους
ΑΝΤΙΟΧΟΣ
Maniac poster
 
Δημοσ.: 15812
Εγγραφη: Σεπτέμβριος 24th, 2005, 12:53 am
Τοποθεσια: Αθήνα(Νέα Σμύρνη) καί Σκύρος(το καλοκαίρι)
Το μέλος ΑΝΤΙΟΧΟΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό Areios » Μάρτιος 2nd, 2006, 10:37 pm

ευτυχως που δεν εχουμε κανεναν χριστιανο-Ρωμαιο εδω να μας
λιωσει απο το βρισιμο.
ή οχι;
:roll:
Άβαταρ μέλους
Areios
Fast poster
 
Δημοσ.: 2615
Εγγραφη: Φεβρουάριος 27th, 2005, 6:18 pm
Τοποθεσια: Βόρεια σύνορα
Το μέλος Areios, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό black barty » Μάρτιος 2nd, 2006, 11:02 pm

Προκαλώ να μου πείτε ένα Ελληνικό πολιτιστικό στοιχείο αυτού του κράτους.
Εγώ λέγω κανένα δεν υπάρχει.


Υπάρχουν ελάχιστα ίσως... όπως ότι σε κάποιες περιόδους η ελληνική γλώσσα (εντάξει, μια ελληνική αλεξανδρινή, όχι η αττική διάλεκτος) μιλιόταν από έναν μεγάλο αριθμό στελεχών της γραφειοκρατίας και από αρκετούς μορφωμένους βυζαντινούς... και ίσως ότι 3-4 αυτοκράτορες ήταν ελληνικής καταγωγής..αν μπορεί να θεωρηθεί αυτό πολιτιστικό στοιχείο...

Πάντως γενικά το βυζάντιο δεν είχε καμία απολύτως σχέση με οτιδήποτε ελληνικό.... χαίρομαι που όλοι συμφωνούν....

η προσπάθεια να ταυτιστεί το βυζάντιο με τον ελληνισμό είναι μια μεταγενέστερη παπαριά που επινοήθηκε για να δικαιολογήσει αφ'ενός μια υποτιθέμενη ιστορική συνέχεια ενός ισχυρού ελληνισμού, στα πλαίσια διαμόρφωσης μιας ενιαίας εθνικής συνείδησης για τους κατοίκους του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, αφ'ετέρου τις υποτιθέμενες άρρηκτες και θεμελιώδεις σχέσεις μεταξύ ελληνισμού και εκκλησίας (και χριστιανισμού γενικότερα)...και τα δύο είναι προφανή ψεύδη!!
black barty
New poster
 
Δημοσ.: 152
Εγγραφη: Φεβρουάριος 9th, 2006, 4:59 am
Το μέλος black barty, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Re: Απάντηση

Δημοσίευσηαπό foscilis » Μάρτιος 2nd, 2006, 11:09 pm

deleted by user request
Real stupidity beats artificial intelligence any time.-- Terry Pratchett
Άβαταρ μέλους
foscilis
Extreme poster
 
Δημοσ.: 30108
Εγγραφη: Μάιος 9th, 2004, 7:29 pm
Το μέλος foscilis, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό Καράμπαμπας » Μάρτιος 2nd, 2006, 11:41 pm

Εάν ήταν Ελληνες θα προσπαθούσαν να εξελληνίσουν τους Βουλγάρους.
Αυτοί αντίθετα τους ...εκβουλγάρησαν !!!
Καράμπαμπας
Fast poster
 
Δημοσ.: 1261
Εγγραφη: Φεβρουάριος 14th, 2005, 12:49 am
Το μέλος Καράμπαμπας, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Δημοσίευσηαπό ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ » Μάρτιος 2nd, 2006, 11:44 pm

για αλλη μια φορα συντροφοι τα κανατε μανταρα...

καλα κανεις δεν σκεφτηκε την Αραβικη εξαπλωση και την Βουλγαρικη,καθως και των Λομβαρδων στην Ιταλια;

αυτα μωρε δεν περιορισαν την Ρωμαικη Αυτοκρατορια σε εδαφη Ελληνικα ή Εξελληνισμενα ηδη απο την αρχαιοτητα;

ενα κουβαρι γινατε τα ορφανα της Μοσχας και του 12θεου...


Υ.Γ Ταυγετη ο Σβορωνος και ο Ασδραχας ειναι πολυ ηπιοτεροι απο τους σημερινους "Ιστορικους"...που θελουνε να επιβαλουνε το δογμα τους πως ο Ελληνισμος ειναι δημιουργημα του διαφωτισμου...


για αυτο λοιπον πουλακιαμ υπνον βαθυ ας εχετε...τετοια θελουν και οι πραγματικοι κυβερνητες τουτης της χωρας...οι Ανθυπατοι της Νεας Ρωμης...

ποτε ω Ελληνες θα αποβαλλουμε την ΞΕΝΟΔΟΥΛΕΙΑ;
Ελληνες εσμεν και ου πτοουμεθα.
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ
Crazy poster
 
Δημοσ.: 7173
Εγγραφη: Φεβρουάριος 28th, 2004, 7:57 am
Τοποθεσια: ΑΝΑΤ.ΡΟΥΜΕΛΗ
Το μέλος ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αποδέχτηκε κατά την εγγραφή του, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της παραπάνω δημοσίευσης, των απόψεων/θέσεων που εκφράζονται μέσω αυτής, καθώς και την επιλογή συνδέσμων που τυχόν συμπεριλαμβάνονται. Για άμεση επικοινωνία με τον διαχειριστή του phorum.gr στο email: admin(@)phorum.gr

Επόμενη

Επιστροφή στην Θέμα του μήνα

Μετάβαση στην αρχή της σελίδας

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 3 επισκέπτες